Gå til hovedindhold

Hvad er den nyeste viden om, hvad der virker i og omkring undervisningen? Her kan undervisere få input til deres undervisning fra dansk og international fagdidaktisk forskning.

De forskningsbaserede oplæg og workshops er målrettet undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Oplæggene lægger op til refleksion og diskussion.

 

ARRANGØR:

Tirsdag 2. april

#f46c22 01
11:15 til 12:00
Udbyttet af lektionsstudier i et årgangsteam
Oplæg
Lokale: Lokale 6
Jørgen Haagen Petersen, Center for skole og læring, læreruddannelsen i Roskilde

I oplægget præsenteres du for resultaterne af en undersøgelse af et årgangsteams brug af lektionsstudier. Du vil kunne lære noget om, hvad man kan få ud af lektionsstudier - fx i forhold til at finde et fælles fokus, som ikke kun drejer sig om det praktiske og det organisatoriske, og til at finde didaktiske modeller, som giver mening i mange fag. Vi vil også komme ind på, hvordan man via denne arbejdsform kan opnå at få et styrket professionelt læringsfællesskab.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jørgen Haagen Petersen, Center for skole og læring, læreruddannelsen i Roskilde
#f46c22 01
11:15 til 12:00
Teknologi og undersøgende undervisning
Oplæg
Lokale: Lokale 7+8
Bjarne Poulsen, Sofiendalskolen

I oplægget beskrives et praksiseksempel, hvor eleverne får grønt lys til at anvende præcis den teknologi, de finder brugbar og nyttig ved løsningen af en undersøgelsesbaseret opgave i astronomi. Oplægget vil fokusere på lærerreflektion og -erfaring. Der bliver mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer om undersøgende undervisning og teknologi.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Bjarne Poulsen, Sofiendalskolen | Kathrin Cass, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet | Mathias Mose Olesen, Sofiendalskolen
#f46c22 01
12:15 til 13:00
Elevers interesse og selvtillid i naturfag - og fremtiden
Oplæg
Lokale: Lokale 6
Helene Sørensen, DPU. Aarhus Universitet

PISA-undersøgelsen 2015 viste en stigende interesse for at lære naturfag i skolen i de nordiske lande - men i Danmark mindre interesse for job i tekniske og naturvidenskabelige fag. Oplægget handler om forskelle og ligheder mellem de nordiske landes elever og om, hvordan interesse og selvtillid påvirker såvel elevernes score som deres mål og forventninger for fremtidigt job. Deltagerne får mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer med kolleger.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Helene Sørensen, DPU. Aarhus Universitet
#f46c22 01
12:15 til 13:00
Billedbrug i naturvidenskab og naturfag
Workshop
Lokale: Lokale 7+8
Marianne Achiam, Institut for Naturfagens Didaktik, KU

I denne workshop vil vi belyse, hvordan brugen af billeder/illustrationer i fagbøger og i formidling af naturvidenskab er med til at forme vores billeder af naturvidenskab, og af hvordan en naturvidenskabelig forsker ser ud – hvad enten vi er formidlere, undervisere, forskere eller elever. Vi vil i fællesskab dissekere eksempler på brug af billeder og illustrationer i fagbøger, udstillinger og formidlingsprodukter.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Marianne Achiam, Institut for Naturfagens Didaktik, KU | Sara Tougaard, Institut for Naturfagens Didaktik, KU
#f46c22 01
14:00 til 14:45
Hvem deltager i naturvidenskabelig kommunikation?
Oplæg
Lokale: Lokale 7+8
Nina Eliasson, Mittuniversitetet, avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, Sverige

Ældre forskning viser, at drenge og piger ikke har haft samme taletid i skolen. Anden forskning viser, hvor vigtigt det er, at eleverne tager aktivt del i den faglige samtale i naturfagstimerne. I dette oplæg præsenterer vi ny forskning om taletiden i naturfagstimerne i en svensk skole. Vi viser, hvordan taletiden fordeler sig, og hvordan drenge og piger agerer forskelligt ud fra de spørgsmål, der stilles. Deltagerne reflekterer over forskningsresultaterne og diskuterer konsekvenserne samt hvad der kan gøres mere for at forbedre forholdene.

Oplægget foregår delvist på svensk.

Målgruppe Førskole, Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Nina Eliasson, Mittuniversitetet, avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, Sverige | Helene Sørensen, Aarhus Universitet, DPU
#f46c22 01
15:00 til 15:45
Flipped Learning i eksterne læringsmiljøer
Oplæg
Lokale: Lokale 6
Henrik Levinsen, Københavns Professionshøjskole

Undersøgelsen af en klasses besøg på Experimentarium viser, at elevernes adfærd ændrer sig, når de følger et Flipped Learning-undervisningsforløb; fra at være en slags opdagende strejfere bliver de til udforskende naturfagselever. I oplægget præsenteres deltagerne for et generelt bud på, hvordan man i en åben skole-sammenhæng kan forbinde eksterne læringsmiljøer med skolens naturfag. Deltagerne introduceres til en nyudviklet didaktisk tilgang til besøg i eksterne læringsmiljøer, og der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål til de konkrete erfaringer fra undersøgelsen.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Henrik Levinsen, Københavns Professionshøjskole | Mette F. Andersen, Københavns Professionshøjskole | Hasse H. Møller, Københavns Professionshøjskole
#f46c22 01
15:00 til 15:45
Dannelse og uddannelse i natur/teknologi
Oplæg
Lokale: Lokale 7+8
Trine Hyllested, Københavns Professionshøjskole

Hvad er det, eleverne skal dannes og uddannes til i natur/teknologi? Faget lægger grunden til de kommende demokratiske medborgere, inklusive ingeniører, laboranter, biologer m.m. De lærere, der uddanner dem, spiller en væsentlig rolle. Hvad skal undervisningen i grundskolen indeholde, og hvordan kunne den gribes an? Hvad skal man selv kunne som lærer i natur/teknologi? Efter et kort oplæg diskuterer vi i fællesskab, hvad vi mener, man kan gøre for faget i fremtiden.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Trine Hyllested, Københavns Professionshøjskole
#f46c22 01
16:15 til 17:00
Sære symboler og forvirrende formler
Oplæg
Lokale: Lokale 6
Marit Hvalsøe Schou, Odense Tekniske Gymnasium

I matematikundervisningen benytter man mange symboler og formler - både til matematisk arbejde og til at tale om matematikken med. Men såvel formlerne som de symboler, formlerne består af, kan opfattes på mange måder og have flere betydninger. Det er betydninger, som ofte er skjult for eleverne, fordi vi ikke er opmærksomme på dem og derfor ikke adresserer dem i undervisningen. I dette oplæg ser vi på symboler og formlers forskellige betydninger - og på hvordan et bevidst arbejde med dem kan forbedre elevernes læringsudbytte.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Marit Hvalsøe Schou, Odense Tekniske Gymnasium

Onsdag 3. april

#f46c22 01
10:15 til 11:00
Paneldebat: Effektmåling af udviklingsprojekter
Paneldebat
Lokale: Fyn
Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU

Der er i disse år en dramatisk vækst i forsknings- og udviklingsprojekter inden for naturfagsundervisning. Disse projekter er ofte fondsfinansierede, og generelt kræver fondene, at projekterne evalueres, og deres effekt dokumenteres. Men: Hvilke effekter kan man med rimelighed forvente af forskellige typer projekter, og hvilke forskningsmetoder kan bedst måle disse effekter? Hvilke effekter har det, at man skal effektmåle, og hvorledes kan resultaterne komme hele sektoren til gode? Disse spørgsmål vil blive belyst af medlemmer af den nystartede forening Danish Science Education Research Association (DASERA), og der vil blive lagt op til debat blandt deltagerne.
 

Målgruppe Førskole, Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU | Agi Csonka, Villum Fonden | Lars Bang Jensen, Institut for Læring og Filosofi, AAU | Martin Sillasen, VIA Læring & Undervisning | Jan Sølberg, NEUC og Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
#f46c22 01
10:15 til 12:00
Multimodale repræsentationer i en naturfaglig kultur
Workshop
Lokale: Lokale 6
Nicolai Munksby, Københavns Professionshøjskole

Hvordan kan elever lære at producere multimodale digitale produkter i naturfag, og hvorfor skal man bruge tid på det? På workshoppen gives bud på didaktiske designprincipper for forløb, hvor elever introduceres til og producerer digitale repræsentationer af naturfagligt indhold. Eksempler afprøves og diskuteres, og deltagerne får konkrete ideer til, hvordan arbejdet med repræsentationsformer kan introduceres og omsættes til praksis.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Nicolai Munksby, Københavns Professionshøjskole | Mette Fredslund Andersen, Københavns Professionshøjskole
#f46c22 01
13:00 til 13:45
Engineering i Åben skole-forløb
Oplæg
Lokale: Lokale 6
Nina Troelsgaard Jensen, Københavns Professionshøjskole

Gennem grafer, elevudtalelser og praksisbilleder præsenteres deltagerne for forskningsresultater fra engineering-projektet NEXT:GrEeN, hvor mere end 600 elever har deltaget. I oplægget præsenteres deltagerne for anbefalinger til arbejde med autentiske problemstillinger i naturfagsundervisningen med henblik på at skabe øget elevinteresse og faglighed. Deltagerne vil få indsigt i Åben skole, og hvordan elever løser autentiske problemstillinger i samarbejde med en virksomhed - samt hvordan kreative, innovative og entreprenante arbejdsformer integreres i naturfagene, så fagligheden kommer i spil på nye måder.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Nina Troelsgaard Jensen, Københavns Professionshøjskole | Thomas Stuart Lindsay, Københavns Professionshøjskole
#f46c22 01
13:00 til 13:45
Nyeste forskning om IBSE
Oplæg
Lokale: Lokale 7+8
Stine Mariegaard, SDU

Inquiry based science education (IBSE) har de senere år været meget omdiskuteret og udført i praksis på mange forskellige måder. Men hvornår er undervisning egentlig inquiry based? Oplægget vil udfolde forskellige forståelser af IBSE fra den nyeste forskningslitteratur. Du vil få mulighed for at reflektere over, hvordan IBSE kan sættes i spil - blandt andet i et sammenhængende forløb fra børnehave til gymnasium.

Målgruppe Førskole, Grundskole
Oplægsholdere: Stine Mariegaard, SDU
#f46c22 01
14:00 til 14:45
Engineering PCK - og hvordan denne udvikles
Oplæg
Lokale: Lokale 6
Lars Brian Krogh, VIA UC

I oplægget bliver du præsenteret for resultaterne af et undersøgende studium med det formål at 1) identificere væsentlige aspekter af Engineering Pedagogical Content Knowledge (E-PCK) og 2) beskrive, hvordan E-PCK udvikler sig på baggrund af efteruddannelsesforløbet 'Engineering i Skolen.' Metodisk er der tale om et Mixed Methods-studium, der inddrager en stor mængde case-data fra deltagende lærere/lærerteams.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lars Brian Krogh, VIA UC | Martin Sillasen, VIA UC | Peer Daugbjerg, VIA UC
#f46c22 01
14:00 til 14:45
Modeller og modellering i naturfag
Oplæg
Lokale: Lokale 7+8
Jørgen Løye Christiansen, Professionshøjskolen Absalon

Hvad er modeller og modellering, og hvordan arbejdes der med modeller og modellering i naturfagene fysik/kemi, geografi og biologi i folkeskolen? Dette oplæg tager udgangspunkt i resultaterne fra et forskningsprojekt, som undervisere på UC Absalon har udført med inddragelse af undervisere i folkeskolen. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og komme med feedback til oplægget.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jørgen Løye Christiansen, Professionshøjskolen Absalon | John Anderson, Professionshøjskolen Absalon | Lars Bo Kinnerup, Professionshøjskolen Absalon | Mari-Ann Skovlund Jensen, Professionshøjskolen Absalon | Karin Lilius, Professionshøjskolen Absalon | Dorrit Hansen, Professionshøjskolen Absalon